دامنه کاربرد گالوانیزه گرم

دامنه کاربرد گالوانیزه گرم

دامنه کاربرد گالوانیزه گرم

گالوانيزه گرم به روش غوطه وری بدين صورت تعريف می گردد :
فرو بردن فلزی که از نظر ترکيب و طراحی متناسب با شرايط گالوانيزه بوده و به صورت مطلوب شستشو گرديده شده باشد وآنگاه در وان مذاب فرو برده ميشود .

در اين روش ابعاد وان مذاب ، نرخ توليد را معين می کند . اخيراً قطعات گالوانيزه ای که در ساختمان های فولادی بکار می رود به خا طر راحتی مونتاژ و نصب آسان کاربرد زيادی دارند . استفاده از روش گالوانيزاسيون گرم از 150 سال قبل بطور موفقيت آميزی تاکنون ادامه داشته و دارد . بزرگترين و مهمترين خاصيت اين روش اينست که از ساير روش ها مقرون به صرفه تر است . علاوه بر اين در جائيکه فولاد تنها ماده مورد استفاده و مناسب است ( مانند خطوط انتقال نيرو و مخابرات و ... ) گالوانيزه گرم بدليل اينکه بيشترين زمان ماندگاری را دارد به ساير روش ها ترجيح داده می شود تحقيقات در زمينه صنعت و سرمايه گذاری به طور روزافزون بر روی ساختمانهای فولادی متمرکز شده است بطوريکه تقاضا برای فولادی که نياز به گالوانيزه دارد بطورچشمگيری رو به افزايش گذاشته است .

گالوانيزه در بسياری از بخشها مانند انرژی ساختمان و کشاورزی بکار برده می شود . زمينه های مهم کاربرد گالوانيزه به شرح زير می باشد .
1- بخش ساختمان
2- سازه های فولادی بخش صنعت
3- قطعات فولادی ، ماشين ها ، نقاله ها ، سيم های فولادی ساختمانی ، مهره ها ، پيچ ها ، سقف ها ، ناودانی ها ، شبکه های صنعتی ، فنس ها ، هندريل ها