تاریخچه گالوانیزه

تاریخچه گالوانیزه

تاریخچه گالوانیزه

لوئيجی گالوانی ( 1798- 1737 ) يک دانشمند ايتاليايی بود که در سال 1775 از دانشگاه Bologens به درجه پروفسوری در رشته کالبد شناسی نائل گرديد .

او مشاهده کرد که پای يک قورباغه مرده زمانی که يک تکه فلز آن را لمس می کند ، حرکت می کند و از اين طريق به اثر الکترو شيميايی فلز ها بر روی موجودات زنده پی برد . گالوانی نتايج کارها يش را در سال 1791 منتشر کرد پژوهشهای او راه را برای اتخاذ تصميمات بزرگ در بين دانشمندان باز کرد .
ولتا يک ايده مخالف را پيشنهاد کرد . او فکر می کرد دليل اين موضوع قوس فلزی می باشد . بعد از اين مجموعه آزمايشها بحث بر روی ايده الکترو تراپی در موجودات زنده را شروع کرد ند .

آلساندرو ولتا ، ( 1827 – 1745 ) تحت تاثير کارهای گالوانی بود . او به اين موضوع فکر می کرد که فلز های متفاوت روابط الکتريکی متفاوتی دارند و از اين حالت می توان در توليد انرژی استفاده کرد . او از طريق پيوند روي و مس انرژی بوجود آورد او باتری را در سال 1799 توليد کرد وانستيتيو رويال اين باتری را ثبت کرد .

همفری ديوی ( 1829- 1778 ) کارهايش را بر اساس تجربيات ولتا شروع کرد و پژوهشهايش را بر روی نتايجی که از رفتار متفاوت فلزات بر اساس ماهيت شيميايی متفاوتشان بدست می آورد ، متمرکز کرد . ولتا بيشتر بر روی انرژی که از تماس فلزات مختلف با هم به وجود می آمد کار کرد . تماس دو نوع فلز متفاوت يک واکنش شيميايی را به وجود می آورد . و اين واکنش سرانجام موجب ايجاد نوعی از پوشش الکتريکی گرديد ( گالوانيزه سرد ) . او دريافت که فلزات را می توان توسط فلزات ديگر پوشش داد .

در سال 1742 ملوین (شیمسیت فرانسوی) در پایان نامه خود در دانشگاه رویان فرانسه روش جدیدی از پوشش آهن که بوسیله غوطه ور کردن آن در روی مذاب بوجود می آمد را ارائه کرد. در سال 1836 ، سورل دیگر دانشمند فرانسوی پوشش دادن آهن با روی مذاب را پس از شستشوی آن با اسید سولفوریک 9 درصد و سپس فلاکسینگ آن با کلرید آمونیوم ارائه نمود